FÄRDPLAN

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har tillsammans med flera aktörer tagit fram en färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig byggsektor. Att bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp är inget nytt.

Klimatpåverkan kommer främst från tillverkningen av material och produkter samt från utsläpp relaterade till energianvändningen i driftsfasen. Färdplanen täcker hela värdekedjan från tillverkning av material och produkter till drift och förvaltning av fastigheter. Med fler än 170 aktörer från hela värdekedjan representeras materialleverantörer, entreprenörer, byggherrar, beställare, kommuner, konsulter, arkitekter, investerare och akademi - som vi alla tillsammans vill bidra, påverka och förändra!

Läs mer om färdplanen här!

Målen i bygg- och anläggningssektorns färdplan
2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend
2030: 50% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
2040: 75% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

I färdplanen finns uppmaningar till byggsektorns aktörer för att nå dessa mål. De viktigaste för oss på Jiben och vår leverantörskedja redovisas nedan och kompletteras med uppmaningar för dig som leverantör.

EGNA KLIMATMÅL I VERKSAMHETEN

Vi uppmanar våra leverantörer att sätta klimatmål för sin verksamhet. Målen bör vara relevanta för verksamheten och bidra till byggsektorns målsättning. Interna klimatmål guidar vid investeringar i ny utrustning och underlättar beslut för minskade utsläpp. Målen kan sättas på verksamhet- och/eller produktionsnivå och bör inkludera en metod för uppföljning.

ÖKAD KOMPETENS

Som leverantör besitter denne bäst kunskap om miljö- och klimatpåverkan för sin egen vara eller tjänst - alltifrån tillverkning till utförande. Genom att höja den interna kompetensen kan ett större ansvar tas för att minska klimatpåverkan genom byggprocessen och livscykeln.

INFORMATION OM KLIMATPÅVERKAN I ANBUD OCH OFFERTER

Inkludera information om klimatpåverkan för era varor och tjänster. Detta gör att vi kan utvärdera varan eller tjänsten ur ett klimatperspektiv. Har ni förslag eller önskemål om hur vi kan minska klimatpåverkan ytterligare, tar vi tacksam emot detta för vidare diskussion.

KLIMAT- OCH KOMPETENSKRAV

Jiben har nyligen implementerat att engagera sina leverantörer i klimatfrågan med förhoppningen om en dialog och kompetensutveckling inom klimatnytta.

Vårt nästa steg är att börja ställa klimatkrav på vissa tjänster och material. Vi önskar och förväntar oss att våra leverentörer i sin tur uppmuntrar till klimatåtgärder, genom t.ex. krav och uppföljning.