ÅTERBRUK

Att efterfrågan på återbrukade produkter är större än utbudet fascinerar, inspirerar och gör oss glada!

Genom något så enkelt som en återbruksinventering kan vi tillsammans med beställare och underleverantörer öka medvetenheten och bidra till förändring. Tanken bakom återbruket är baserat på delmålet 12.5 i de globala målen framtaget av FN:s utvecklingsprogram, UNDP. Delmål 12.5 innebär att till 2030 minska mängden avfall markant genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.

Tillsammans med våra externa partners och experter för återbruk kan detta realiseras och utföras enkelt i praktiken - att köpa, sälja och hantera återbrukade produkter och restpartier.

Kv. Umami

När man i Kv Umami i Stockholm efterfrågade hyresgästanpassningar fick Jiben på uppdrag av Mecon förtroendet att renovera byggnadens lokaler för ändamålet. Projektet omfattade 7 lokaler fördelade på 600 kvm i markplan.

Projektet utfördes i utförandeentreprenad.

Sundbyberg, 2021.

Läs mer